การสร้างทีมที่ดี

โลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการคมนาคม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านระบบการศึกษา  ด้านการเกษตร  หลายสิ่งถูกเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเอื้ออำนวยความสะดวกเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างผิดวิธี สามารถส่งผลเสียต่อ ระบบสิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากผู้คนไม่เรียนรู้หรือเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมเกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่อย่างแน่นอน  ปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง หากองค์กรหรือหน่วยงานใดยังคงยึดติดกับความคิดและรูปแบบเดิม ความเสี่ยงต่อการขาดทุนย่อมเกิดได้สูง เพราะหากคู่แข่งมีการปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ สร้างความตื่นเต้นและ ความประทับใจกับลูกค้ามากกว่า โอกาสที่องค์กรสามารถอยู่รอดก็เป็นไปได้สูง มีวิธีใดบ้างที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่า หลายบริษัทคงอยู่ได้ก็เพราะมีผลกำไร มียอดขายเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลผลิตเพื่อสร้างกำไรเท่านั้น เพราะสามารถเห็นผลได้ชัดเจนกว่า การที่จะยอมลงทุนพัฒนาไปที่การเลือกวิธีการ หรือการพัฒนาบุคลากร แต่บริษัทที่มีชื่อเสียงส่วนมากยอมลงทุนค้นหาพนักงานที่มีความเก่งและความสามารถเฉพาะ ทางเพื่อตอบสนองเนื้องานและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร โดยไม่สนใจว่า เขาเหล่านั้น มีความสุขกับการทำงาน สามารถทำงานกับผู้อื่นเพื่อนำทีมงานไปสู่ความสำเร็จเป้าหมายเดียวกันได้หรือไม่ หากองค์กรใดต้องการประสบผลสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาว การสร้างทีมงานที่ดีและมีประสิ ทธิภาพนั้น จะทำให้องค์กรไม่เสียเวลาในการแก้ปัญหาในระยะยาว เนื่องจากองค์กรมีทีมงานที่ดี   การสร้างทีมที่ดี ความหมาย       การสร้างทีมที่ดี คือ การรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความสามารถหลากหลายเข้าด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน ทุกคนมีบทบาทช่วยกันดำเนินการของกลุ่ม มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกันเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม […]