Couple Counseling

ไลท์โพสต์เคาน์เซลลิ่ง มีการบริการที่หลากหลาย ในการให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิต อาทิเช่น การให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว แบบครอบครัว แบบวิกฤตการณ์ต่างๆในชีวิต การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้คำปรึกษาโดยใช้โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP) ซึ่งการให้คำปรึกษาจะช่วยท่านจัดการกับปัญหาที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การแนะแนวทางชีวิตการทำงาน การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ การให้คำแนะนำสำหรับผู้บริหาร หรือการจัดการกับบาดแผลลึกในจิตใจ

เพื่อที่จะให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพิ่มพูนความสุข และเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่มาใช้บริการนั้น เราจึงเล็งเห็นว่า ควรจะมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการให้บริการคือ “การทำให้โลกนี้น่าอยู่ และส่งต่อถึงผู้อื่นด้วย” เราต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เขาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้อื่นต่อไปซึ่งความรู้ และการเติบโตเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน เราเชื่อมั่นในศักยภาพส่วนบุคคล และพร้อมที่จะทำให้ความปรารถนา ของลูกค้าของเราบรรลุความสำเร็จ

ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

บุคลากรนักจิตวิทยาของเรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการแก้ไข หรือช่วยพัฒนาศักยภาพ เรามีผู้ให้คำปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำในหลายภาษา

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เรามีคอร์สอบรม บทเรียน และแบบทดสอบ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนองค์กร หรือบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนของเราในการก้าวไปข้างหน้า

ติดต่อสะดวกหลายช่องทาง

เรามีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพ มีสถานที่พร้อมสำหรับการให้คำปรึกษา จึงสะดวกในการให้คำปรึกษาทั้งใน และนอกสถานที่ รวมทั้งเรามีบริการให้คำปรึกษาแบบฉุกเฉิน โดยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

EAP (Employee Assistance Program)
EAP (Employee Assistance Program)

สำหรับบริษัทหรือองค์กร เรามีรูปแบบการให้คำปรึกษาที่แตกต่างไปจากการให้คำปรึกษา ส่วนบุคคล ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP) โดยโปรแกรมนี้เป็นลักษณะแพ็คเกจที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร หรือบริษัทแต่ละแห่ง ในแต่ละแพ็คเกจนั้นจะมีบริการดังนี้คือ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นที่ปรึกษาให้คณะบริหารและทีมงาน การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย การให้คำปรึกษาแบบครอบครัวบำบัด คู่สมรส บุตรและวัยรุ่น การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤต รวมถึงการจัดบูธ และการจัดอบรมสัมนา ข้อมูลเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษาในรูปแบบนี้จะเป็นสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับความเครียด การปรับตัวในงาน คำปรึกษาก่อนการแต่งงาน คำปรึกษาสำหรับเด็กและผู้เยาว์ คำปรึกษาสำหรับครอบครัว อาการสมาธิสั้น การวิตกกังวล คำปรึกษาทางกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งสามารถมารับคำปรึกษาแบบรายบุคคล ครอบครัว หรือเป็นกลุ่มก็ได้

ทางไลท์โพสต์ ได้มีบริการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยตัวอย่างหัวข้อที่มีการจัดอบรมมี การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การเป็นยอดนักสื่อสาร การพัฒนา EQ และหัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (สามารถติดต่อสอบถามหัวข้ออื่น ๆ กับทางไลท์โพสต์ได้)