EAP (EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM)

EAP (EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM) คือ โปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงาน ที่ออกแบบเพื่อช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ในการดูแลด้านสุขภาพจิตใจแก่พนักงาน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามืออาชีพ โดยโปรแกรมนี้มีหลายรูปแบบ ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร หรือบริษัทแต่ละแห่ง ในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีบริการดังนี้คือ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นที่ปรึกษาให้คณะบริหารและทีมงาน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้คำปรึกษาแบบครอบครัวบำบัด คู่สมรส บุตรและวัยรุ่น การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤต รวมถึงการจัดบูธ และการจัดอบรมสัมมนา

 


การให้คำปรึกษาทั่วไป

การให้คำปรึกษาในรูปแบบนี้จะเป็นสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับความเครียด การปรับตัวในงาน คำปรึกษาก่อนการแต่งงาน คำปรึกษาสำหรับเด็กและครอบครัว รวมถึงคำปรึกษาทางกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งสามารถมารับคำปรึกษาแบบรายบุคคล ครอบครัว หรือเป็นกลุ่มก็ได้

การฝึกอบรม

ทางบริษัทไลท์โพสต์ ได้มีบริการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยตัวอย่างหัวข้อที่มีการจัดอบรมมี การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การเป็นยอดนักสื่อสาร การพัฒนา EQ และหัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (สามารถติดต่อสอบถามหัวข้ออื่น ๆ กับทางบริษัทไลท์โพสต์ได้)

ฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาบุคลากร

LightPost Counseling

มีประวัติการทำงานในประเทศไทยมาหลายปี โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2545 ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา LightPost Counseling ได้มีโอกาสให้บริการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ในอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเดินทาง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

อีกทั้งยังมีทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการให้คำปรึกษาที่หลากหลาย โดยเรามุ่งหวังการให้บริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยเหลือให้พนักงานของคุณสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ เมื่อต้องเผชิญกับความกังวลด้านสุขภาพกายและจิตใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การที่พนักงานมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค์ในทุกด้าน

การติดต่อสะดวกหลายช่องทาง

เรามีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพ มีสถานที่พร้อมสำหรับการให้คำปรึกษาแบบหน้าต่อหน้า จึงสะดวกในการให้คำปรึกษาทั้งใน และนอกสถานที่ รวมทั้งเรามีบริการให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤติ และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ที่เป็น Hotline ตลอด24ชั่วโมง


คำพยานจากผู้ใช้บริการ

รัฐวิสาหกิจ
(แผนก HR)
“เราใช้บริการของ LightPost มาหลายปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ใช้ เราได้เข้าใจความต้องการบุคลากรเราดีขึ้น และเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเรา”

กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
(แผนก HR)
“บริษัทเรารู้มาตลอดว่าการลงทุนและการรักษาความสุขของพนักงานจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกำไร ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และส่งผลให้พนักงานมีผลิตภาพมากขึ้น”

กลุ่มพลังงาน
(บุคลากร)
“ก่อนหน้านี้ผมประสบปัญหารุมเร้าในชีวิตหลายอย่าง ผมรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่มีพื้นที่หายใจ และผมไม่สามารถหาทางออกได้ มันดีมากเลย ที่มีใครที่จะคุยด้วย พร้อมทั้งช่วยแนะทางแก้ปัญหา ตอนนี้ชีวิตผมดีขึ้นมากแล้ว”