การเรียนรู้ชีวิต พัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวในสังคม

การเรียนรู้ชีวิต พัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัวในสังคม  เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องไปด้วยกัน  การที่คนเราจะมีความสุขในชีวิตได้ คือเราต้องมีความสุขจากภายใน และความสุขจากภายนอกด้วย ความสุขจากภายใน คือ การที่เรารู้จักตนเอง เข้าใจตนเองว่าตนชอบอะไรไม่ชอบอะไร เข้าใจข้อดี ข้อด้อยของตนเอง และพร้อมแก้ไขในจุดบกพร่องต่างๆรวมถึงเยียวยารักษาบาดแผลในใจเหล่านั้นให้หาย ยอมรับในความสามารถที่เราทำได้ดีและทำได้ไม่ดี และจะดีอย่างมากถ้ารู้ว่าตนเองมีปมปัญหาที่อยู่ในใจส่วนลึกอะไรบ้าง การเข้าใจตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจผู้อื่นและเป็นตัวสร้างความมั่นใจในตนเองของคนเราขึ้นมา เมื่อมั่นใจในตนเองแล้วก็จะมีความสามารถปรับตัวในสังคมได้เป็นอย่างดี ความสุขจากภายนอก หมายถึง การที่เราดำรงชีวิตในสังคมที่มีครอบครัว มีเพื่อน มีการงาน อยู่ในสังคมแล้วเรามีความสุข ได้รับการยอมรับจากสังคม เรียกได้ว่ามี มีทักษะทางสังคมที่ดี ซึ่งทักษะทางสังคมที่ดีก็มาจากการที่เรามั่นใจในตนเอง มีการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ในชีวิต เรียนรู้ พัฒนาและปรับตัว ไม่มีใครที่มีทักษะมาตั้งแต่ต้น คนเราล้วนต่างเติบโตและได้รับการเลี้ยงดูมาในสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นบุคลิกนิสัยจึงแตกต่างกันไป บางคนมีบุคลิกผู้นำ บางคนพูดเก่ง บางคนเป็นคนขี้อาย บางคนมีจิตใจเมตตา อ่อนโยน บางคนแข็งกร้าว แต่ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือที่เรียกว่า การพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้ การพัฒนาบุคลิกภาพ   ก่อนอื่นต้องทราบบุคลิกภาพที่ตนเองเป็น รู้จุดเด่น จุดด้อย รู้จุดที่อยากจะปรับเปลี่ยน มีความเข้าใจตนเอง และยอมรับสิ่งที่ตนเองเป็นโดยตั้งเป้าหมายชัดเจน และ มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจจะปรึกษานักจิตวิทยาเพื่อนขอคำแนะนำปรึกษา เพราะการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ […]