จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

จิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากหลักจิตวิทยาช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยในการปรับตัวและการแก้ปัญหาทางจิตใจของตนเอง ช่วยให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อบุคคลมีลักษณะดังนี้ เข้าใจในความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและคนรอบข้าง รับรู้และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสม เข้าใจในความสามารถ ศักยภาพของตนเองและคนรอบข้าง นำความสามารถตนเองไปใช้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมความสามารถของผู้อื่นได้อย่างถูกทาง นอกจากการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นแล้ว เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เราต้องรู้จักที่จะดูแลร่างกาย จิตใจ และมีการปรับตัวในการดำเนินชีวตอย่างเหมาะสม ซึ่งมีวิธีการดังนี้ การดูแลร่างกายเริ่มจากการรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรง ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงดูแลความสะอาดร่างกายและเครื่องใช้ต่างๆเสมอ การดูแลจิตใจทำได้ด้วยการทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เบิกบาน มีอารมณ์ขัน มีความหวังในการดำเนินชีวิต รู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเอง ร่วมถึงการจัดการกับความทุกข์ใจอย่างเหมาะสม เช่น การระบายให้เพื่อนหรือคนที่ไว้ใจฟัง การปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างผ่านไป การหางานอดิเรกที่ชอบทำ เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง การปรับตัวในการดำเนินชีวต เมื่อเราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นเราจะรู้ว่าเราจะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวต้องมีความพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุ่น เพื่อจะไม่ส่งผลให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความอึดอัดใจ ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน