EAP (EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM)

EAP (EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM) คือ โปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงาน ที่ออกแบบเพื่อช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ในการดูแลด้านสุขภาพจิตใจแก่พนักงาน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามืออาชีพ โดยโปรแกรมนี้มีหลายรูปแบบ ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร หรือบริษัทแต่ละแห่ง ในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีบริการดังนี้คือ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นที่ปรึกษาให้คณะบริหารและทีมงาน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้คำปรึกษาแบบครอบครัวบำบัด คู่สมรส บุตรและวัยรุ่น การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤต รวมถึงการจัดบูธ และการจัดอบรมสัมมนา การให้คำปรึกษาทั่วไป การให้คำปรึกษาในรูปแบบนี้จะเป็นสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับความเครียด การปรับตัวในงาน คำปรึกษาก่อนการแต่งงาน คำปรึกษาสำหรับเด็กและครอบครัว รวมถึงคำปรึกษาทางกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งสามารถมารับคำปรึกษาแบบรายบุคคล ครอบครัว หรือเป็นกลุ่มก็ได้ การฝึกอบรม ทางบริษัทไลท์โพสต์ ได้มีบริการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยตัวอย่างหัวข้อที่มีการจัดอบรมมี การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การเป็นยอดนักสื่อสาร การพัฒนา EQ และหัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (สามารถติดต่อสอบถามหัวข้ออื่น ๆ กับทางบริษัทไลท์โพสต์ได้)