การบริหารเวลา

การบริหารเวลา หมายถึง “การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ”

เวลา มีความสำคัญต่อทุกคนเพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษ คือ
1. เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดใช้แล้วหมดไป
2. เวลาไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน
3. เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ภายหลังเมื่อจำเป็นได้
4. เวลามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเท่านั้น ไม่หวนย้อนกลับมาอีก
จากธรรมชาติของเวลาดังกล่าวข้างต้น เราผู้ปฏิบัติงานควรใจจดใจจ่อกับการบริหารเวลาเพื่อให้ชีวิตและการงานบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว

ความจำเป็นในการบริหารเวลา

เวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันคือ 24 ชั่วโมงเท่ากัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉยๆ แต่ละคนต้องทำงานมากมายในแต่ละวัน และต้องรู้จักบริหารเวลา

ความจำเป็นในการบริหารเวลา มีดังนี้ 
1. เพื่อความสำเร็จของงาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
2. เพื่อทำให้มีค่าเพิ่มขึ้น เป็นเงิน เป็นเกียรติ เป็นความสุข 3. เพื่อทำให้ work smart, not work hard
4. สามารถพัฒนางานและตนเองสู่เป้าหมาย ทำงานอย่างมีความสุขโดยที่การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อวางแผนและใช้เวลาให้เหมาะสมกับงาน ชีวิต การพัฒนางาน การพัฒนาตน อายุงาน อายุคน

การช่วยให้บริหารเวลาได้สำเร็จ
1. มีวินัยกับการใช้เวลา พยายามทำงานตามแผน/หมายกำหนดการให้มากที่สุด
2. ตรวจสอบการใช้เวลา แผนงาน ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ
3. พยายามปรับเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. พยายามปรับเวลาให้เหมาะสมกับความเป็นจริง
5. พยายามเตือนตัวเองไว้เสมอว่า การจัดเวลาให้ดีเหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่ง